Formål og vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er ”Dansk Kranforening”.

1.2. Foreningens hjemsted er Dansk Kranforening, Lyren 1, DK-6330 Padborg.

§ 2. Formål

2.1. Foreningens formål er at varetage og fremme medlemmernes fælles interesser og repræsentere dem over for myndigheder og organisationer herunder blandt andet Arbejdstilsynet, færdselsmyndighederne, uddannelsesinstitutioner, ESTA, Folketinget m.m.

2.2. At fremme og udvikle branchen og dens omdømme gennem et stærkt foreningsnetværk med stor erfaringsudveksling.

2.3. At fremme både formidling og forståelse af gældende sikkerhedsregler, standarder, lovgivning samt andre forskrifter til foreningens medlemmer og andre relevante parter.
At fremme viden og forståelse af ny viden og teknologi på området.
At kunne danne rammen (fx arbejdsgrupper, udvalg og arrangementer) for alle interessenter, herunder offentlige myndigheder, rådgivere og kunder, der ønsker at bidrage til udviklingen af branchen.
At oprette og vedligeholde forbindelsen med beslægtede danske og udenlandske organisationer.
At være en naturlig og kompetent samarbejdspartner for offentlige myndigheder samt EU.

§ 3. Medlemmer

3.1. Som medlem af Dansk Kranforening kan optages: virksomheder med dansk CVR-nr., som i væsentlig grad beskæftiger sig med kraner eller andet nært beslægtet løftegrej producenter og forhandlere/leverandører af kraner og løftegrej med dansk CVR-nr.

3.2. Som anden medlemsform uden stemmeret på generalforsamlingen kan optages enkeltpersoner med tilknytning til branchen. Endvidere kan organisationer, myndigheder, rådgivere samt andre virksomheder end de i § 3.1 angivne, optages under anden medlemsform uden stemmeret på generalforsamlingen, såfremt de har interesse i foreningens formål.

3.3. Anmodning om medlemskab fremsendes til foreningens konsulent/koordinator.

3.4. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, der er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af Dansk Kranforening.

3.5. Eksklusion meddeles den ekskluderede skriftligt ledsaget af en begrundelse.

3.6. Hvis et tidligere ekskluderet medlem senere ønsker genoptagelse i Dansk
Kranforening, kan dette tidligst ske ét år efter ekskluderingen. Der skal så igen søges om optagelse i Dansk Kranforening i henhold til § 3.3

§ 4. Udmeldelse

4.1. Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig meddelelse til foreningen med mindst 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent ikke.

4.2. Hvis en virksomhed eller et medlem ophører med at drive virksomhed herunder ved rekonstruktion, afhændelse, konkurs, ophør, dødsbo eller lign., ophører medlemskabet automatisk den dato, hvor førnævnte ændring i virksomheden eller for medlemmet indtræder. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Skyldigt medlemskontingent skal til enhver tid betales til foreningen.

§ 5. Kontingent

5.1. Medlemmer betaler ved optagelse i foreningen et årligt kontingent.

5.2. Størrelsen af kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

5.3. Størrelsen af kontingentet for anden medlemsform fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

5.4. Kontingentet for medlemmer samt anden medlemsform opkræves årligt forud af sekretariatsfunktionen.

5.5. Ved manglende rettidig betaling af kontingent udsendes rykkerskrivelser. Der udsendes i alt 2 rykkerskrivelser med 14 dages mellemrum. Såfremt det manglende kontingent ikke er betalt senest 14 dage fra udsendelse af 2. rykkerskrivelse, ekskluderes medlemmet i overensstemmelse med § 3.4.

§ 6. Valg af dirigent

6.1. Bestyrelsen har ret til at indkalde en jurist til som dirigent at lede generalforsamlingen. I modsat fald vælges dirigenten af generalforsamlingen.

6.2. Under forhandlingerne har dirigenten, der er uafsættelig, den øverste myndighed.

§ 7. Generalforsamling

7.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

7.2. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af februar måned og indvarsles skriftligt (eller pr. mail) til samtlige medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Første ordinære generalforsamling efter foreningens stiftelse holdes dog inden udgangen af februar måned 2014. Indkaldelse skal indeholde angivelse af dagsorden.

7.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Forelæggelse af beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
Revideret regnskab og budget forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af årligt kontingent for medlemmer og anden medlemsform
Fastsættelse af årlig betaling for annoncering
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Valg af revisor samt revisorsuppleant
Eventuelt

7.4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 4, skal fremsendes til bestyrelsen ved navns underskrift senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

8.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når særlige omstændigheder måtte kræve det.

8.2. Bestyrelsen er desuden pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter, at mindst 1/3 af medlemmerne har fremsat begæring herom. Begæringen skal indeholde en kort begrundelse for indkaldelsen samt de forslag, der ønskes behandlet.

8.3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med det varsel, som forholdene tillader, dog mindst 8 dage forinden dens afholdelse, gennem skriftlig (eller pr. mail) indkaldelse.

8.4. Reglerne i § 6 vedrørende valg af dirigent samt afstemningsreglerne i § 9 finder også anvendelse ved ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 9. Afstemningsregler

9.1. For såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger gælder følgende afstemningsregler:

9.2. Hvert medlem som er nævnt under § 3.1 har én stemme.

9.3. Kun medlemmer, der har betalt forfalden kontingent har stemmeret på generalforsamlingen.

9.4. Alle beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter. Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller Dansk Kranforenings opløsning kræves kvalificeret flertal jfr. §§ 16-17.

9.5. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Hvis én af de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal afstemningen ske skriftlig.
Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

9.6. Medlemmer til bestyrelsen vælges ved håndsoprækning. Hvis én af de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal afstemningen ske skriftlig.

9.7. Et medlem kan gennem en fuldmagt lade sig repræsentere ved en anden mødeberettiget, der foruden sin egen stemme kun kan afgive stemme for ét andet stemmeberettiget medlem ifølge fuldmagt.

9.8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver simpelt stemmeflertal, når halvdelen af foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver 2/3 stemmeflertal, når 2/3 af foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret.
Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til en ny, som så er beslutningsdygtig, uafhængigt af antallet af tilstedeværende og repræsenterede medlemmer.

§ 10. Protokol

10.1. Over det på den ordinære generalforsamling såvel som den ekstraordinære generalforsamling passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 11. Ledelse

11.1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der fører tilsyn med dens virksomhed og påser, at den ledes på en forsvarlig måde i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

11.2. Bestyrelsen består af 7 virksomhedsrepræsentanter samt 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen tilstræbes sammensat på følgende måde af 2 grupper:
Gruppe I – bestående af 4 brugere/ejere + 1 suppleant:
Brugere/ejere af mobil- og lastbilkraner samt repræsentanter fra Danske Havne.
Gruppe II – bestående af 3 producenter/leverandører + 1 suppleant:
Producenter/leverandører/forhandlere af mobil- og lastbilkraner samt løftegrej.

11.3. Et bestyrelsesmedlems valgperiode er 2 år. Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

11.4. Formanden vælges på den ordinære generalforsamling og skal vælges blandt de opstillede kandidater i Gruppe I. Formanden vælges for 2 år.
Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

11.5. Umiddelbart efter afholdelse af ordinær generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig.

11.6. På det førstkommende bestyrelsesmøde efter konstituering vælger bestyrelsen en næstformand og en kasserer.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

11.7. Bestyrelsen fastlægger de overordnede principper og holdninger til, hvordan foreningens formål skal opnås. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal.
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

11.8. Bestyrelsen udpeger personer til arbejdsgrupper samt eventuelle underudvalg.

11.9. Til foreningens daglige, administrative ledelse indgås der en kontrakt med en selvstændig konsulent/koordinator, som skal varetage foreningens interesser samt styring af foreningens daglige opgaver.
Konsulenten/koordinatoren refererer direkte til bestyrelsen.


§ 12. Arbejdsgrupper

12.1. Der arbejdes i foreningen med diverse arbejdsgrupper inden for foreningens interesseområde. Disse arbejdsgrupper består minimum af 3 personer.

12.2. Arbejdsgruppen styres i samarbejde med koordinatoren af en formand for arbejdsgruppen. Formanden for den enkelte arbejdsgruppe udpeges i overensstemmelse med bestyrelsen.

§ 13. Tegningsregler

13.1. Foreningen tegnes af formanden og ét medlem af bestyrelsen eller formanden sammen med koordinatoren.
Bestyrelsen kan eventuelt give koordinatoren fuldmagt til at disponere i det daglige. En sådan disponering skal være skriftlig.

§ 14. Regnskab & revision

14.1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

14.2. Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Dog er foreningens første regnskabsår udvidet fra stiftelsestidspunktet til 31. december 2013.

14.3. Den daglige økonomi styres af sekretariatsfunktionen, som i denne sammenhæng refererer til den valgte kasserer.

14.4. Foreningens regnskab revideres af en intern og en ekstern revisor, der vælges på generalforsamlingen.

14.5. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

14.6. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer i bestyrelsen.

§ 15. Hæftelse

15.1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 16. Vedtægtsændringer

16.1 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling og kræver kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

16.2. Til gennemførelse af et forslag om ændring af vedtægterne kræves det, at 2/3 af foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig, uafhængigt af antallet af tilstedeværende og repræsenterede medlemmer.

§ 17. Opløsning

17.1. Foreningen opløses ved beslutning herom på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer for en opløsning.

Ved opløsning beslutter generalforsamlingen, hvordan en evt. formue anvendes til gavn for alle medlemmer.

Velkommen til Dansk Kran Forening @ Dansk Kran Forening © Alle rettigheder forbeholdes.2023

Powered by Templatation